Allmän information


ÖVRIGT


Gästlägenhet

Boende i föreningen har möjlighet att boka en gästlägenhet i grannföreningen Äppelträdet på Norr Mälarstrand 94-96 till en kostnad av 300 kronor per natt, högst sex nätter i följd. Man bokar via Äppelträdets hemsida www.appeltradet.org och där finns också regler och tider för in- och utcheckning
Våra medlemmar kan boka gästlägenheten tidigast 2 veckor före önskad bokning. Detta för att ge deras egna medlemmar förtur till att nyttja lägenheten

Köksfläktsbyte
Eftersom föreningen har tryckreglerade frånluftsfläktar på taket så är det inte tillåtet att montera något annat än spiskåpor i köket eller kolfilterfläktar, d.v.s. fläkt får ej anslutas till frånluftkanalen.
Demonteras befintlig spiskåpa måste återstående frånluftanslutning kompletteras med en frånluftsventil.


Markiser
Vill du installera markiser. Alla markiser skall ha en enhetlig färg, d.v.s. samma färg som redan uppsatta markiser (grön).


Nycklar
Nycklar till lägenhetsdörren är de boendes ansvar. Normalt finns tre nycklar till varje lägenhet. Nycklarna är kopieringsskyddade och ny nyckel måste beställas via info@hangboken.se


Ombyggnader/renovering
Enligt stadgarna (§13) får ingen väsentlig förändring av lägenheten genomföras utan styrelsens tillstånd. I praktiken innebär detta att bostadsrättsinnehavaren skall kontakta Styrelsen med en beskrivning av ombyggnationen/renoveringen, lämna en ritning vid behov och informera om vem/vilka som skall utföra arbetet.

Ritning kan beställas från stadsbyggnadskontoret, vilka även kan kontaktas för kontroll om du behöver särskilt tillstånd http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov

Utav stadgarna framgår att "underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt". I det fall våtrummets tätskikt skall ändras är det viktigt att arbete utförs "efter alla konstens regler". Plattsättare som utför tätskiktsarbete skall kunna visa en behörighetslegitimation. (läs mer på www.bkr.se).

VIKTIGT att alla förstår att försäkringsbolaget kan vägra ersättning vid eventuell fuktskada i det fall arbetet ej har utförts på rätt sätt. Är arbetet utfört av företag/person med behörighet så kan detta räcka som "bevis" på att arbetet är korrekt utfört. Se noga till att du får garantier från det företag du anlitar.

Ingen avstängning av vatten får ske som påverkar andra boende. Behöver du stänga av vattnet tillfälligt så kontakta vår förvaltare. Förvaltarens insats för att hjälpa till skall betalas av dig.

Större förändringar i lägenheten innebär i regel störningar för andra boende. Kom ihåg att bos-tadsrättshavaren ansvarar för uppkomna störningar även om denne anlitar hantverkare som utför arbetet, se vidare föreningens stadgar §15. Till störande arbete anses både buller och nedsmutsning av hissar/trapphus. Störande arbeten av denna art får endast ske vardagar kl 07.00 - 18.00. För att undvika eventuella klagomål är det lämpligt att annonsera i portarna i god tid innan arbetet börjar.

Utöver ovanstående tider får dock vardagar kl 18.00 - 20.00 samt lördagar, söndagar och helger kl 10.00 - 18.00 undantagsvis mindre störande enstaka enklare arbeten ske, såsom borrning för uppsättande av tavla, hylla etc.

Uppfarten på bakgården, som är räddningsväg, får ej användas som parkering men dock kortvarigt nyttjas för i- och urlastning av material.
 

Radiatorer
Radiatorerna är originalutrustning – iakttag varsamhet när du skruvar på ventilerna. Kontrollera ventilerna då och då – vid läckage kontakta Delagott.
Det är absolut förbjudet att montera bort termostaten som finns på varje element, eftersom en sådan åtgärd påverkar värmefördelningen i hela huset.