Ombyggnader/renovering
Enligt stadgarna (§13) får ingen väsentlig förändring av lägenheten genomföras utan styrelsens tillstånd. I praktiken innebär detta att bostadsrättsinnehavaren skall kontakta Styrelsen med en beskrivning av ombyggnationen/renoveringen, lämna en ritning vid behov och informera om vem/vilka som skall utföra arbetet. Vid flytt av vägg(ar) eller liknande kräver styrelsen intyg från godkänd teknisk konsult innan godkännande.
Ritning kan beställas från stadsbyggnadskontoret, vilka även kan kontaktas för kontroll om du behöver särskilt tillstånd http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov
Utav stadgarna framgår att "underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt". I det fall våtrummets tätskikt skall ändras är det viktigt att arbete utförs "efter alla konstens regler". Plattsättare som utför tätskiktsarbete skall kunna visa en behörighetslegitimation. (läs mer på www.bkr.se).

VIKTIGT att alla förstår att försäkringsbolaget kan vägra ersättning vid eventuell fuktskada i det fall arbetet ej har utförts på rätt sätt. Är arbetet utfört av företag/person med behörighet så kan detta räcka som "bevis" på att arbetet är korrekt utfört. Se noga till att du får garantier från det företag du anlitar.
Ingen avstängning av vatten får ske som påverkar andra boende. Behöver du stänga av vattnet tillfälligt så kontakta vår förvaltare. Förvaltarens insats för att hjälpa till skall betalas av dig.
Större förändringar i lägenheten innebär i regel störningar för andra boende. Kom ihåg att bos-tadsrättshavaren ansvarar för uppkomna störningar även om denne anlitar hantverkare som utför arbetet, se vidare föreningens stadgar §15. Till störande arbete anses både buller och nedsmutsning av hissar/trapphus. Störande arbeten av denna art får endast ske vardagar kl 07.00 - 18.00. För att undvika eventuella klagomål är det lämpligt att annonsera i portarna i god tid innan arbetet börjar.
Utöver ovanstående tider får dock vardagar kl 18.00 - 20.00 samt lördagar, söndagar och helger kl 10.00 - 18.00 undantagsvis mindre störande enstaka enklare arbeten ske, såsom borrning för uppsättande av tavla, hylla etc.
Uppfarten på bakgården, som är räddningsväg, får ej användas som parkering men dock kortvarigt nyttjas för i- och urlastning av material.