TRIVSELREGLER

  • Visa hänsyn till dina grannar.
  •  Rök inte i anslutning till ingångarna, gemensamma lokaler och trapphus.
  • För inte oväsen mellan klockan 22.00–07.00. Ska du ha fest som pågår efter 22.00 bör du ta kontakt med dina grannar och/eller sätta upp en lapp i huset i god tid.
  • När du vistas på balkongen eller takterrasserna, tänk på ljudnivån.
  • Plocka alltid upp och gör rent efter dig när du använt de gemensamma utrymmena.
  • Respektera reglerna för sop- och återvinningsrummet.
1. Sammanfattning
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att
verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens ordningsfrågor. Dessa regler är till för att vi ska trivas i huset och med varandra. Utöver detta gäller även föreningens stadgar. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. Även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende, hantverkare som utför arbete åt dig och andrahandshyresgäster omfattas av reglerna. Har du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är du välkommen att kontakta styrelsen genom att mejla till info@hangboken.se. För mer information om våra regler och
stadgar och för löpande information hänvisas du till www.hangboken.se.

2. Allmän aktsamhet
Var aktsam om och vårda väl föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer av föreningens egendom betalas av alla gemensamt. Vid eventuella fel i fastigheten eller övriga felavhjälpande åtgärder ska du i första hand kontakta vår förvaltare Delagott.

3. Säkerhet
Kontrollera att portar (ytterdörrar) respektive dörren till soprummet går i lås efter in- eller utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten eller soprummet.
Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas från balkong eller terrassen. Det är inte heller tillåtet att ha marschaller på balkongen eller i anslutning till fastigheten.
Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Kontrollera med jämna mellanrum att din brandvarnare fungerar. Meddela gärna någon granne eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din
lägenhet.

4. Balkonger
Använd balkongen på rätt sätt för en trivsam atmosfär. Har du blomsterlådor ska de hängas på räckets insida, annars finns det risk att lådorna faller ner på marken och förbipasserande. Tänk även på att inte låta överskottsvattnet rinna ner till balkongerna under dig vid vattning. Förvara inte eldfarligt material och kasta inte fimpar från balkongen. Håll ljudvolymen nere då det kan vara lyhört, särskilt på kvällar/nätter. Om du upplever störande ljud från din granne bör du i första hand prata med hen. 

5. Trappuppgångar och hissar
Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål i trapphuset. Det är därför förbjudet att förvara något vid våningsplanen, hissarna eller trapphuset, som t.ex. cyklar, mopeder,
rullatorer, barnvagnar, hushållssopor och dörrmattor. Spiller du i trappan eller i hissen ska du torka upp efter dig.

6. Tvättstuga
Föreningen har två bokningsbara tvättstugor och en tvättstuga som inte går att boka samt ett separat torkrum. Tvätta inte sådant som kan förstöra maskinerna, t.ex. mattor, skor eller färga kläder. Tänk på att respektera tiderna och avboka tvätt pass ifall du inte avser att använda din tid. När du tvättat klart ska du rensa filter, torka av maskiner och vid behov sopa golven. Vid eventuella fel på maskinerna ska du kontakta Delagott.

7. Cyklar
Cyklar förvaras i någon av våra cykelförråd eller i cykelstället utanför Fridhemsgatan 3.
Mopeder får inte parkeras i cykelrummen då de kan läcka olja. Visa hänsyn vid parkering och parkera din cykel så att du inte spärrar någon annans cykel. Alla ska kunna passera in och ut med sina cyklar. Om du inte använder din cykel ombeds du att ställa den i cykelförrådet, (källarplanet Fridhemsgatans 3 dit alla har nycklar). Cyklar kan komma att rensas vid höst och vårstädning. Det är därför viktigt att du märker upp din cykel med namn innan höst och vårstädningen.

8. Takterrasser, grillning, bastu, lounge
Allmän hänsyn ska visas mellan medlemmar vid nyttjandet av våra gemensamma ytor. För
allas trevnad och då vi inte har städning av takterrasserna och loungen ska du plocka undan och städa efter dig, t.ex. ska grillarna rengöras efter användning och matrester, fimpar och annat skräp tar du med dig när du går. Möbler som flyttats ska ställas tillbaka och om du har använt toaletten ska du se till att det finns toalettpapper kvar innan du går. Tänk på brandfaran vid grillning, askan ska svalna ordentligt innan den tas bort. Föräldrar ansvarar för sina barn. I bastun ska du använda handduk och/eller badkläder. Om loungen utnyttjas i samband med bastubad används loungen innan du byter om till bastun eller när du är klar och ombytt. Se under "Bastuföreningen" på vår hemsida för bastuföreningens ordningsregler. Dörrarna till terrasserna ska vara stängda och ljusen släckta när ingen vistas där.

9. Avfallshantering
I soprummet finns kärl för hushållsavfall och sorteringskärl för olika slag av avfall. Se under "sophantering" på vår hemsida för ordningsregler som gäller vid sophantering.

10. Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske i ditt källarförråd. Du får inte
förvara explosivt material och undvik också att förvara stöldbegärlig egendom i ditt
källarförråd. Gångar ska av säkerhetsskäl hållas fria.

11. Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att de inte stör eller förorenar i fastigheten,
gräsmattor framför och bakom fastigheten samt våra gemensamma utrymmen.

12. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att visa hänsyn och inte störa omkringboende. Hänsyn
gäller så väl i lägenheten/lokalen som gemensamma ytor. Dessa regler gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa mellan 22.00–07.00. Tala med dina närmaste grannar om du planerar kalas eller annat som kan generera ljud. Om du blir störd av din granne eller lokalhyresgästen, ska du i första hand kontakta hen och försöka lösa problemet. Fungerar inte detta och det upprepas vid flera tillfällen kan du kontakta styrelsen. I detta skede bör du börja dokumentera störningarna så noga som möjligt.

13. Eldning
Eldning i öppna spisarna är tillåtet endast om fläkten är igång (fläktarna sätts på genom
tryckknapp högst upp i varje port). Mer information om eldning finns på vår hemsida.

14. Rökning
Rökning i gemensamma ytor inomhus och nära fastigheten är förbjudet. Det är tillåtet att röka på takterassen men fimpar får inte slängas från taket. Tänk på att städa efter dig.

15. Övrigt
Infarten på Norr Mälarstrand 92 är räddningsväg och får inte användas som parkering. Det är dock tillåtet att kortvarigt parkera för i- och urlastning. För överlåtelse av bostadsrätt, medlemskap i föreningen, medlemmars rättigheter och
skyldigheter m.m., se föreningens stadgar. Du hittar stadgarna på vår hemsida.