Därför är vår fastighet särskilt värdefull

Den 27 oktober 1938 anhöll Stockholms Sjukhem hos Stockholm stads Stadsbyggnadsnämnd ”att å tomten n:r7 i kvarteret Systern få uppföra en nybyggnation i enlighet med av arkitekten Hakon Ahlberg upprättade ritningar”.
 
Hakon Ahlberg (1891-1984) hade en huvudroll som ideell ledare för 1900-talets svenska arkitekter som deras organisatör och talesman. År 1936 tog han initiativet till organisationen Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) som han ledde som ordförande till 1944.
 
Ahlbergs verk kännetecknades av tidens ombrytning i arkitekturstilen. Här fanns allt, från svensk nationalromantik och 20-talsklassicims internationellt även kallat Swedish grace, till funktionalism.
 
Enligt Stockholms Stadsmuseums utvärdering är vår fastighet grönmarkerad. Detta innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller konstnärlig synpunkt. Ändringar i byggnaden skall då enligt kap 3:10 PBL (Plan och Bygglagen) utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Enligt kap 3:12 PBL får byggnaden inte heller förvanskas.
 
På fotot från 1939 syns bl a färdigställandet av vårt hus. Flygfotot är taget av fotograf Oscar Bladh (1895-1973) och publicerat av Stockholms Stadsmuseum, länk